BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday

TV Listings for S4C on Thursday (25.05.2017)


06 00-06 15Dona Direidi
Yr wythnos hon mae Rapsgaliwn yn dod i weld Dona. Rapsgaliwn comes to see Dona. They both love to rhyme, and play a rhyming game with lots of things which are hidden in a sack.

06 15-06 25Guto Gwningen
Mae Nel Gynffon-wen wedi mynd i chwilio am ei ffrind newydd, y Llyg. When Nel Gynffon-wen leaves the burrow in search of her new friend, Guto must find his sister before Hen Ben does.

06 25-06 40New: TiPiNi
Heddiw mae TiPiNi wedi teithio i Flaenau Ffestiniog. TiPiNi comes from Blaenau Ffestiniog where Kizzy and Kai's new friends have lots of stories to tell, of local slate and music.

06 40-06 50Octonots
Wrth achub creaduriaid afon yn dilyn storm, mae'r Octonots yn dod o hyd i wy diddorol. While rescuing river creatures after a storm the Octonots find a strange egg.

06 50-07 00Bing
Ar y ffordd i siop Pajet mae Bing a Fflop yn chwarae gyda Arlo'r gath. On the way to Pajet's shop Bing and Flop stop to play with Arlo the cat.

07 00-07 10Stiw
Mae Stiw yn dod o hyd i dwmpath morgrug ac yn credu y bydd y morgrug yn gwneud anifeiliaid anwes ardderchog! Stiw finds an anthill and believes the ants will make excellent pets!

07 10-07 20Ty Mel
Mae'n ben-blwydd priodas Mari a Gwyn Grug, ond o diar, mae Gwyn wedi anghofio cael anrheg. It's Mari and Gwyn Grug's anniversary, but oh dear, Gwyn has forgotten to get a present.

07 20-07 35New: Digbi Draig
Mae baromedr Abel yn dweud y bydd stormydd eira yn ardal Glenys o'r goedwig. Abel's barometer predicts snowstorms in Glenys's neck of the woods.

07 35-07 45Halibalw
Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

07 45-08 00Syrcas Deithiol Dewi
Mae cynnwys casgen fawr o gefn y lori yn ysbrydoli Dewi i wneud sioe mor-ladron. The contents of the big barrel from the back of the lorry inspires Dewi to create a pirate show.

08 00-08 10Meic y Marchog
Mae Chwit a Chwat yn gallu hedfan, diolch i hud Efa! Yn hytrach na dweud wrth y Frenhines mae Meic yn ceisio achub y cwn ei hun. Meic tries to rescue Chwit and Chwat without telling his mum.

08 10-08 20Halibalw
Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

08 20-08 35Y Dywysoges Fach
Mae'r Dywysoges Fach wedi cael caniatad i adeiladu den yn y castell dim ond iddi gadw'r lle yn daclus. The Little Princess is allowed to build a den in the castle as long as it is kept tidy

08 35-08 45Holi Hana
Mae Penri'n dysgu ei fod yn gallu gadael ei flanced gwtsio adref a mwynhau cwmni ei ffrindiau yn yr ysgol. Penri learns he can leave his comfort blanket at home and enjoy himself at school.

08 45-09 00Abadas
Mae'r Abadas yn chwarae caffi ac mae gan Hari'r cogydd rywbeth blasus iawn i Ela ei fwyta. It's the restaurant game with the Abadas! Hari and Seren serve up a surprise for Ela to eat.

09 00-09 10Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

09 10-09 25Hafod Haul
Mae'r milfeddyg yn ymweld a'r fferm i roi archwiliad i'r anifeiliaid. Ond ble mae Jaff? The vet is visiting the farm to give the animals an examination. But why is Jaff hiding?

09 25-09 30Byd Carlo Bach
Mae Carlo yn hoffi dangos ei hun weithiau. Ond oes rhywun sydd yn well nag o am wneud triciau? Sometimes Carlo likes to show off - is there anyone better than him at performing tricks?

09 30-09 45Twt
Mae HP a Twt yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i weld pwy yw cwch cyflyma'r harbwr. HP and Twt compete to see who the fastest boat in the harbour is, but HP goes a bit too fast. Oh dear!

09 45-10 00Cei Bach
Mae Betsan yn dysgu gwers bwysig. Betsan learns an important lesson about signs.

10 00-10 15Dona Direidi
Yr wythnos hon mae Tigi, un o ffrindiau pennaf Dona Direidi yn galw draw. Tigi, one of Dona's best friends calls round. They decide to create a pink crown and dream of being queens!

10 15-10 30Guto Gwningen
Mae craig anferthol ar fin disgyn yn y dyffryn, ac fe all ddinistrio ty Mrs Tigi-Dwt! With a landslide about to fall in the valley, can the friends avert disaster?

10 30-10 40Halibalw
Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

10 40-10 50Octonots
Mae sardin wedi llyncu allwedd i'r gist drysor! Mae morfil yn helpu'r tim i gael yr allwedd yn ol. When a sardine swallows the key to a treasure chest, a humpback whale helps track it down.

10 50-11 00Bing
Mae Bing a Fflop yn clywed swn tincial cyfarwydd fan hufen ia Myfi ac maen nhw'n rhuthro ar ei hol. Bing and Fflop hear the familiar jingle of Gilly's ice cream van and race after her.

11 00-11 10Stiw
Dringwyr ydy Stiw a Taid yn eu gem, a mynydd i'w ddringo ydy grisiau'r ty. Stiw and Taid pretend to be mountaineers, and that the stairs are a mountain to climb.

11 10-11 20Ty Mel
Mae Miss Goch Gota yn mynd i ffwrdd am ddiwrnod, a bydd angen cael athrawon dros dro, ond pwy tybed? Miss Goch Gota is going away for a day, so they'll have surprise teachers at school.

11 20-11 30Digbi Draig
Pan mae Betsi yn bwrw swyn ac yn gwneud i Siriol ddiflannu ar ddamwain, mae Glenys yn cipio Llyfr Swyn. Betsi casts a spell and Glenys takes her chance and grabs Spellbook in the chaos.

11 30-11 45TiPiNi
Mae Iolo, Ioan, Gethin a Hedd yn dysgu Kizzy a Kai am Gastell Caerfyrddin ac am hen lyfr o'r enw Y Llyfr Du. Kizzy and Kai learn about the castle and a story book in the town of Carmarthen.

11 45-12 00Syrcas Deithiol Dewi
Mae Heulwen yn creu sioe limbo ar ol gyrru dros ddrymiau Sianco. Heulwen creates a limbo show after driving over Sianco's drums.

12 00-13 00Heno
Dathlu 40 mlynedd o Star Wars a'r cyflwynydd Al Huws a'r ffermwr Gareth Wyn Jones sydd yn y stiwdio. Celebrating 40 years of Star Wars and Al Huws & Gareth Wyn Jones are in the studio.

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

13 05-14 00Mike Phillips: Y Gem Olaf
Dilynwn Mike Phillips yn ystod 24 awr olaf ei yrfa rygbi proffesiynol. The final 24 hours of Mike Phillip's professional rugby career: 99 Wales caps, 10 tries, 2 Lions' tours, 3 Grand Slams.

14 00-14 05Newyddion S4C
Newyddion S4C. S4C News.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Byddwn yn trafod alergeddau'r haf, a bwydo fydd yn cael y sylw yn ein cyfres 'Y Babis'. We'll discuss summer allergies and focus on weaning and feeding your baby.

15 00-15 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

15 05-16 00Tir Cymru
Bydd Iolo Williams yn darganfod y tirluniau rhyfeddol sydd y tu mewn i ogofau naturiol a'r rhai sydd wedi eu creu gan bobl. Iolo Williams looks at the stunning landscapes inside caves.

16 00-17 00New: Awr Fawr
Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol. Programmes for youngsters after school: Bing, TiPiNi, Octonots, Digbi Draig, Enwog o Fri, Ardal Ni.

17 00-17 05Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people.

17 05-17 35Ysgol Jac
Yn ymuno a Jac Russell ac Ifan heddiw mae plant o Ysgol Llanllyfni, Ysgol Nebo ac Ysgol Maesincla, Caernarfon. With pupils from Ysgol Llanllyfni, Ysgol Nebo and Ysgol Maesincla, Caernarfon.

17 35-17 45Dim Byd
Comedi anarchaidd yn dangos pigion o sianeli coll eich teledul! Channel hopping comedy.

17 45-18 00SpynjBob Pantsgwar
Mae Tina Tywod ar frys i fynd i'r Gwersyll Antura ac yn ddiarwybod iddi mae SbynjBob a Padrig yn neidio i gefn y jip. Tina Tywod is in a hurry to get to the survival camp.

18 00-18 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

18 05-18 30Becws
Mae Beca yn paratoi bwydydd y gall plant ac oedolion eu mwynhau gyda'i gilydd. Party food for a 1st birthday celebration including falafel, polenta chips, muffins and a bunny themed cake!

18 30-19 00Fi a Mistar Urdd
Stori sefydlu'r cymeriad Mistar Urdd gan Wynne Melville Jones, a'i bwysigrwydd i ddatblygiad y mudiad. Wynne Melville Jones talks about how and why he created the Mr Urdd character.

19 00-19 30New: Heno
Cawn edrych ar hen draddodiad y Seiri Rhyddion a darlledu o Ysgol Dyffryn Ogwen. We look at the tradition of the Freemasons and visit Ysgol Dyffryn Ogwen school on a special occasion.

19 30-20 00Rownd a Rownd
Mae Sophie yn clywed Lowri a Jac yn trafod pwnc sensitif. A fydd hi'n datgelu'r cyfan? Sophie overhears Lowri and Jac discussing a sensitive matter. Will she spill the beans to Dani?

20 00-20 25Pobol y Cwm
Mae Garry yn siomedig nad yw Gethin wedi dilyn ei gyngor ynglyn a Moc. Garry is disappointed Gethin hasn't followed his advice regarding Moc. Dai tries to prove he isn't racist.

20 25-20 55New: Celwydd Noeth
Yn mynd am y jacpot yn rhaglen ola'r gyfres mae'r cariadon Gruff John ac Eleri Owen. Going for the jackpot in the final programme are Gruff John and Eleri Owen from Felinheli.

20 55-21 00Darllediad Etholiadol: Llafur
Darllediad Etholiadol gan y Blaid Lafur. Election broadcast by the Labour Party.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock.

21 30-22 30New: Pawb a'i Farn
Ar y panel: Guto Bebb (Ceidwadwyr); Nia Griffith (Llafur), Branwen Cennard (Plaid Cymru), Cadan ap Tomos (Democratiaid Rhyddfrydol) a Ken Rees (UKIP). Pre-election debate from Maesteg.

22 30-23 00O'r Galon: Gyrru Drwy Storom
Portread dewr gan fam am ei brwydr yn erbyn iselder ar ol geni babi. A brave and honest account of a mother's struggle with post-natal depression after the birth of her children.

23 00-23 35Mistar Urdd, Mickey a Ni
Wedi eu llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd 2016, cawn ddilyn pump o'r cystadleuwyr ar daith i Disneyland, Paris. Following young Urdd winners to the Welsh Festival in Disneyland, Paris.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 15Ben Dant
Ymunwch a Ben Dant wrth iddo arwain criw o bedwar o blant ar antur i geisio agor cist llawn trysor. Join Ben Dant and his young crew from Ysgol Llandysul.